algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van Dare2Tri.eu of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

Gebruik van de site
Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door Dare2Tri.eu. Dare2Tri.eu en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als Dare2Tei.eu van mening is dat het gedrag van klanten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van CheapTriathlon. com en zijn dochterondernemingen.

Risico op verlies
Alle artikelen gekocht op www.dare2tri.eu zijn gemaakt op grond van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat bij levering aan de vervoerder.

Vrijwaring
Deze site wordt door Sport Import Europe bv aan Dare2Tri.eu ter beschikking gesteld op een "as is"-basis. Dare2Tri.eu geeft geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Dare2Tri.eu. Wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Dare2Tri.eu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele schade, punitieve schade en gevolgschade.

Toepasselijk recht
Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Sport Import Europe bv. voor Dare2Tri.eu. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site en deze disclaimers, voorwaarden en bepalingen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw contractverklaring zonder opgave van reden binnen veertien (14) dagen schriftelijk (bijvoorbeeld brief, e-mail) of – als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn heeft ontvangen – door terugzending van de goederen te herroepen. De genoemde termijn gaat in vanaf de ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm.

De annulering dient te worden verzonden naar:

Europees kantoor/magazijn Dare2Tri.eu
Einsteinstraat 16 B
3316GG Dordrecht
Nederland
Tel. 0031 - 786181923
Fax. 0031 - 786181024
E-mail: sales@dare2tri.eu

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die ofwel op maat zijn gemaakt volgens uw specificaties, ofwel duidelijk op maat zijn gemaakt om aan uw persoonlijke eisen te voldoen, of die vanwege hun eigenschappen niet geschikt zijn voor terugzending.